ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า 3 เตียง

ระยะเวลาประกาศ 24 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ.2561

ราคากลาง
ร่างประกาศเตียง
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียด

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.