ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. เอกสารประกวกราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยฯ

3. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

4. ตารางราคากลางอ้างอิงอาหารผู้ป่วย

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.