ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ฯ

3. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาขนคนไข้

4. ตารางราคากลางอ้างอิงขนคนไข้

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.