– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ราคา 45,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.