– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.