Category Archives: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) เอกสารประกาศผู้ชนะ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง แผนปี62 

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 315 กิโลโวลต์

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 315 กิโลโวลต์

ประกาศจัดซื้อยา Topiramate 100 mg

คุณลักษณะเฉพาะ ยา Topiramate 100 mg ตารางราคากลางยา Topiramate 100 mg ขอบเขตของงาน Topiramate 100 mg(1) ขอบเขตของงาน Topiramate 100 mg (2) ขอบเขตของงาน Topiramate 100 mg(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศจัดซื้อยา Topiramate 100 mg

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผน รายละเอียดแนบท้าย

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อยา Entacapone 200 mg tablet

Entacapone 200 mg tablet คุณลักษณะเฉพาะ Entacapone 200 mg ตารางราคากลาง Entacapne 200 mg ขอบเขตของงาน Entacapone 200 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา Entacapone 200 mg  

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศจัดซื้อยา Entacapone 200 mg tablet

ประกาศจัดซื้อยา Methylprednisolone sodium succinate 1 g powder for injection

Methylprednisolone sodium succinate 1 g powder for injection คุณลักษณะเฉพาะ Methylprednisolone ตารางราคากลาง Methylprednisolone บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา Methylprednisolone ขอบเขตของงาน Methylprednisolone   

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศจัดซื้อยา Methylprednisolone sodium succinate 1 g powder for injection

ประกาศจัดซื้อยา Rasagiline 1 mg tablet

Rasagiline 1 mg tablet คุณลักษณะเฉพาะ Rasagiline 1 mg ตารางราคากลาง Rasagiline 1 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา Rasagiline 1 mg ขอบเขตของงาน Rasagiline 1 mg

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศจัดซื้อยา Rasagiline 1 mg tablet