Category Archives: ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปรำจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปรำจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 18 รายการ  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือน

ตาามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยโปร ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

Untitled_20190213_161303

Posted in Feature, ประกาศ | Comments Off on นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดท่านสามารถอ่านได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้าประเภทไอโอดีน

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้าประเภทไอโอดีน

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นถักชนิดละลายได้ จำนวน 8 รายการ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นถักชนิดละลายได้ จำนวน 8 รายการ