Category Archives: ผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเอกซเรย์ทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเอกซเรย์ทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอิเล็คโตรดสำหรับวัดสัญญาณจากผิวสมอง จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอิเล็คโตรดสำหรับวัดสัญญาณจากผิวสมอง จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI Ankle brachial index) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI Ankle brachial index) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ฉลากยา ขนาด 85×60 มม. จำนวน 5,000,000 ดวง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ฉลากยา ขนาด 85×60 มม. จำนวน 5,000,000 ดวง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร