Category Archives: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg Tab จำนวน 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in Uncategorized, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg Tab จำนวน 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 ราการ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 ราการ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)