Category Archives: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 ราการ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 ราการ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารปู้ป่วยนอกจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารปู้ป่วยนอกจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) เอกสารประกาศผู้ชนะ

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง แผนปี62 

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562